PROGRAMTASLAKTIR

BİLİMSEL PROGRAM

01.12.2017 CUMA
09.00- 09.30 Kayıt
09.30-10.00 AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI
10.00-10.15 Sergi Açılış


"Sahip Ataoğulları ve Turgutoğulları Eserleri Fotoğraf Sergisi"
Doç. Dr. Murat Yeşil - Doç. Dr. Yasin Bulduklu - Yrd. Doç. Dr. Yakup Kaya - Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş - Yrd. Doç. Dr. Enes Bal

"Selçuklu Çinileri Sergisi"
Çini Sanatçısı Esen Mermer

10.15-10.30 ARA

10.30-11:45 AÇILIŞ OTURUMU (KARAHİSAR-I SAHİP SALONU)
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Refik Turan

Prof. Dr. Mikail Bayram
"Sahibiye İli Melikliği’nin İhdası"

Prof. Dr. Mehmet Şeker
"Sahip Ataoğullarında Unvanlar ve Sahip Ata Unvanı"

Prof. Dr. Mehmet Ersan
"Sahip Ata Fahreddin Ali’nin Türkiye Selçukluları Devlet Erkânı İçindeki Yerine Dair Bir Değerlendirme"

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Balık
"Sahip Ata Fahreddin Ali'nin Yaptırdığı Medreselerin Selçuklu Eğitimindeki Yeri"

Prof. Dr. Ahmet Taşğın - Arş. Gör. Öner Atay
"Dediği Sultan ve Turgutoğulları"

11.45-12.00 MÜZAKERE

12.00 – 13.00 Öğle Yemeği

01.12.2017 CUMA
(SAHİP ATA FAHRETTİN ALİ SALONU)
14.00-15.00 I. OTURUM
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ahmet Yaramış


Prof. Dr. Mustafa Daş
"Claude Cahen ve Fransız Tarihçiliğinde Selçuklular, Anadolu Beylikleri"

Prof. Dr. Salim Koca
"Moğol İstilası ve İşgali Karşısında Türkiye Selçuklu Devlet Adamlarının Tutumu Ne Olmuştur?"

Prof. Dr. Yusuf Ayönü
"Sahip Ataoğullarının Türkmenler ile Mücadelesine Dair Bazı Değerlendirmeler"

Doç. Dr. Süleyman Özbek
"Sahip Ataoğulları ve Karamanoğullarının Moğol Tahakkümü Karşısında Takip Ettikleri Siyaset"

15.15-15.30 MÜZAKERE
15.30-15.45 ARA

(TURGUTOĞLU PİR HÜSEYİN SALONU)
14.00-15.00 II. OTURUM
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet Karakaş


Prof. Dr. Alaattin Aköz – Dr. Öğr. Ahmet Kerim Demireğen
"Turgutoğullarının Etnik Kökeni"

Yrd. Doç. Dr. Muammer Ulutürk
"Meram’da Turgutoğulları Vakfına Ait İki Tarihi Su Değirmeni"

Prof. Dr. Doğan Yörük
"Turgutoğullarına Ait Vakıfların XV-XVI. Yüzyıllardaki Genişleme / Daralma Seyri"

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş - YL Öğrencisi Şükrü Taşdelen
"Kadı Sicilleri Işığında Turgutoğlu Vakıfları ve Davaları"

15.15-15.30 MÜZAKERE
15.30-15.45 ARA

01.12.2017 CUMA
(SAHİP ATA FAHRETTİN ALİ SALONU)
15.45-16.45 III. OTURUM
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Caner Arabacı


Dr. Filiz Yıldız Topçu
"Sahip Ata Fahrü’d-Din Ali’nin Devlet Adamlığı Kimliği ve Türkiye Selçuklu Devleti Hizmetinde Üstlendiği Görevler "

Prof. Dr. Ayşe Dudu Kuşçu
"Selçuklu Devleti’nin Çöküş Sürecinde İki Devlet Adamı: Muineddin Pervane ve Sahip Ata Rekabeti"

Öğr. Gör. İzzetullah Zeki
"Günümüz Farsça Araştırmalarında Sâhip Ata"

Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ
"Konya’da Sahip Ata Hânkahı’nın Osmanlı Dönemindeki Durumu"

16.45-17.00 MÜZAKERE
17.00-17.15 ARA

(TURGUTOĞLU PİR HÜSEYİN SALONU)
15.45-16.45 IV. OTURUM
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Kemal Özcan


Öğr. Gör. Mustafa Kaygısız
"Turgutoğulları Beyliğinin Tarihi Coğrafyası: Karadeniz Kolu"

Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Şimşir
"Sarayönü Pir Hüseyin Bey Camii Mihrabında Büyük Selçuklu Alçı Tezyinatının Etkisi"

Prof. Dr. Hakkı Önkal
"Turgutlular'ın Konya'daki Türbesi"

Yrd. Doç. Dr. Yakup Kaya - Arş. Gör. Cem Uncu
"Sâhip Ataoğulları ve Turgutoğulları ile İlgili Bir Bibliyografya Denemesi"

16.45-17.00 MÜZAKERE
17.00-17.15 ARA

01.12.2017 CUMA
(SAHİP ATA FAHRETTİN ALİ SALONU)
17.15- 18.15 V. OTURUM
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ayşe Dudu Kuşçu


Öğretmen Fevzi Kaya – Arkeolog Mevlüt Üyümez
"Sahip Ata Fahreddin Ali ve Oğulları Tarafından Afyonkarahisar'da Yaptırılan Eserler"

Dr. Adel Mohammed Zeyada
"Al-Sahip Ata Fakhruddin’ Buildings in Anatolia and Their relationship with their counterparts in Cairo in the Mamluk Era"

Arş. Gör. Ahmet Şen
"Sahip Ata Eserlerinde Minare Tasarımı"

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Yılmaz - Uzm. Erdal Zeki Tomar
"Akşehir Taş Medrese'nin Taç Kapı Restorasyonu"

18.15-18.30 MÜZAKERE
18.30-18.45 ARA

(TURGUTOĞLU PİR HÜSEYİN SALONU)
17.15- 18.15 VI. OTURUM
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ahmet Ali Gazel
Prof. Dr. Alaattin Aköz – Dr. Öğr. Ahmet Kerim Demireğen
"Orta Anadolu’da Nüfuz Mücadeleleri ve Turgutoğulları"


Yrd. Doç. Dr. Şükriye Pınar Özyalvaç
"Konya’da Turgutoğulları’nın İnşa Ettirdiği Dâr’ül-Huffazlar"

Yrd. Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit
"Osmanlı-Memlûk Mücadelesinde Turgutlu ve Varsaklu Türkmenleri"

18.15-18.30 MÜZAKERE
18.30-18.45 ARA

02.12.2017 CUMARTESİ
(KARAHİSAR-I SAHİP SALONU)
09.00-10.00 VII. OTURUM
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. İsa Sağbaş


Doç. Dr. Abdullah Kaya
“Sahip Ataoğulları’nın Diğer Devlet ve Beyliklerle Olan İlişkilerinin Genel Seyri”

Yrd. Doç. Dr. Selim Kaya – Arda Deniz
“Sahip Ataoğlu Nusretüddin Ahmet’in Faaliyetleri”

Doç. Dr. Alptekin Yavaş
"Bir Ortaçağ Banisi: Sahip Ata Fahreddin Ali"

10.00-10.15 MÜZAKERE
10.15-10.30 ARA

(TURGUTOĞLU PİR HÜSEYİN SALONU)
09.00-10.00 VIII. OTURUM
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ahmet Çaycı


Zivar Hüseyn Baylan
"Turgutoğulları Safevi İlişkilerine Dair İnceleme (Farsça Kaynaklar Işığında)"

Gurbangeldi Muhammedov
"Şikari'nin Karamanname'sine Göre Turgutoğulları"

Bekir Şahin
"Turgutoğullarının Konya’daki Eserleri Adlı Kitabı ve Zeki Oral"

Öğretmen Sinan Doğan
“Selçuklu İlhanlı Arasında Kültürel Cephe Savaşlarında Sahip Ata’nın Sembolik Dil Kullanması”

10.00-10.15 MÜZAKERE
10.15-10.30 ARA

02.12.2017 CUMARTESİ
09.00-10.00 IX. OTURUM
(SAHİP ATA FAHRETTİN ALİ SALONU)
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa Güler


Yrd. Doç. Dr. Yaşar Erdemir
"Sahip Ata Ailesinin Türbesi ve Nadide Çinileri Üzerine"

Dr. Reem Baza (باظه ريم)
"Afyonkarahisar Şehrinde Cami ve Mescitteki Ahşap İşçiliği (أعمال الخشب بالمسجد الجامع في مدينة افيون قرا حصار)"

Öğr. Gör. Ahmet Yavuzyılmaz
"Konya'dan Afyon'a Seyyahların Gözüyle Sahip Ata Yapıları"

10.00-10.15 MÜZAKERE
10.15-10.30 ARA

(KARAHİSAR-I SAHİP SALONU)
10.30-11.30 X. OTURUM
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Feridun Emecen


Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş
"Sahip Ata ve Oğullarının Moğollarla İlişkileri"

Doç. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen
"Sahip Ata Fahreddin Ali’nin Ahilerle İlişkileri"

Prof. Dr. Muharrem Kesik
"Sahip Ataoğulları - Karamanoğulları İlişkileri"

Arş. Gör. Şehri Karakaş
"Sahip Ataoğulları-Germiyanoğulları İlişkileri"

11.30-11.45 MÜZAKERE
11.45-12.00 ARA

02.12.2017 CUMARTESİ
(TURGUTOĞLU PİR HÜSEYİN SALONU)
10.30-11.30 XI. OTURUM
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Salim Koca


Doç. Dr. Halil İbrahim Gök
"Cimri Hadisesinde Sahip Ata ve Oğullarının Rolü"

Okt. Talat Koçak
"Karahisar-ı Sahip’ten Afyonkarahisar’a: Bir Toponimi Çalışması"

Prof. Dr. Caner Arabacı
"İnce Minareli Medrese’de Son Dönem Eğitim Faaliyetleri"

Dr. Öğr. Sinan As
"Sahip Ata Fahrettin Ali’nin Eserlerinin Düşündürdükleri"

11.30-11.45 MÜZAKERE
11.45-12.00 ARA

(SAHİP ATA FAHRETTİN ALİ SALONU)
10.30-11.30 XII. OTURUM
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Abdulkadir Buluş


Yrd. Doç. Dr. Zehra Odabaşı
"Vezir Sahip Ata Fahreddin Ali'nin Ailesi ve Dini-İlmi Kişiliği"

Dr. Arş. Gör. Leyla Kerimova
"Sahip Ataoğulları Beyliği Döneminde Edebi Hayat"

Uzm. Betül Teoman - Sanat Tarihçisi, Nümismat Gültekin Teoman
"Sahip Ataoğulları Beyliği Sikkeleri"

11.30-11.45 MÜZAKERE
11.45-12.00 ARA

02.12.2017 CUMARTESİ
12.00-12.30 KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME OTURUMU
(KARAHİSAR-I SAHİP SALONU)
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ahmet Yaramış

Prof. Dr. Tuncer Baykara
Prof. Dr. Mehmet Şeker
Prof. Dr. Feridun Emecen
Prof. Dr. Ahmet Çaycı
Prof. Dr. Mustafa Güler

12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

14.00-17.00 AFYONKARAHİSAR’DA TARİHE YOLCULUK: SAHİP ATAOĞULLARI ESERLERİ GEZİSİ

03.12.2017 PAZAR

08.00-10.00 KAHVALTI ve AFYONKARAHİSAR’DAN AYRILIŞ